Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on

Yhdistyksen tarkoituksena on kriisiin joutuneen kodin ja perheen voimaannuttaminen sekä tukeminen kokonaisvaltaisesti niin, että lapsen elämän kannalta tärkeimmät arkielämän rutiinit, sen perustoiminnot ja varhaiset turvalliset kiintymyssuhteet pystytään säilyttämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen keskeisintä toimintaa ovat arjen hallintataitojen harjoittaminen sekä lasten huolenpidon ja vastuullisen vanhemmuuden tukeminen. Yhdistys pyrkii antamaan lapsiperheille konkreettista apua arkeen tarjoamalla kodinhoitoapua tavoitteenaan siten ennaltaehkäistä perheiden kriisiytyminen ja lasten huostaanottojen lisääntyminen.


Toimitaan (YK:n artiklassa 23 ja 24 ) lasten oikeudet huomioonottaen huostaanottojen määrän vähentämiseksi ja vanhempien uupumisen ennaltaehkäisemiseksi sekä lapselle tutun ja turvallisen kotiympäristön säilyttämiseksi. Tarjotaan voimaannuttavaa havahtumista uuteen alkuun elämässä sekä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien löytämistä ja näkemistä. Tavoitteena on saada läheisneuvonpidot rutiinitoimintatavaksi perheen kriiseissä ennen huostaanoton järeitä toimenpiteitä. Korostetaan sukupolvien välisen yhteyden löytämistä ja kehittämistä sekä yhteisöllisyyden merkitystä, mikä mahdollistaisi suvun ja isovanhempien mukanaolon perheen kriiseissä. Sukulaisverkoston hyödyntämistä on huostaanottotilanteissa laajennettava, ennen huostaanottoa rutiinitoimintatapana kartoitettava lähisukulaiset.

Toiminnan laatu
Toiminnan arvopohjana on lähimmäisen rakkaus. Perheille suunnataan yksilöllinen tuki, joka toteutetaan kunkin perheen tarpeiden mukaan suunniteltuna. Lähtökohtana on yhdessä toimiminen kuntoutumiseen saakka. Tarjotaan tunnistetuille päihdeongelmaperheille mahdollisuutta mini-interventioon ja puututaan päihdeongelmaan sen vaatimalla tavalla. Perheille on turvattava kriisikodin jälkeistä jatkohoitoa- ja seurantaa riittävän kauan. Työ ja yhdessä tekeminen terapiana!


Yhdistys ylläpitää perhepysäkkiä, joka on matalan kynnyksen paikka. Sinne on mahdollisuus tulla kysymään neuvoja, saamaan apua ja majoittua yllättävissä kriisitilanteissa ilman pelkoa huostaanotosta. Perhepysäkkejä on tarkoitus perustaa mahdollisimman moneen ongelmalähiöön. Keskeistä on myös kriisitilanteissa oikeantyyppisen avunsaannin turvaaminen  sekä lasten tukeminen tilanteissa, jossa huostaanotto koetaan äärimmäiseksi uhaksi tai tilanne kriisiperheessä sitä vaatii.